• Vneco 7 email
Biên bản họp đại hội Cổ Đông thường niên 2016

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO7 được khai mạc vào hồi 07h30 ngày 10 tháng 5 năm 2016.


Hoạt động gần nhất