• Vneco 7 email
Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông công ty cổ phần xây dựng điện Vneco7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Hoạt động gần nhất