• Vneco 7 email
Chào mừng đến với Vneco 7
Tổng đội xây lắp điện Pleiku được thành lập theo Quyết định số 655-QĐ/XLĐ3-TCLĐ-TT  ngày 20/3/2001 của Giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 về việc: “Thành lập Tổng đội Xây lắp điện Pleiku trực thuộc Công ty xây lắp điện 3”.  Tổng đội xây lắp điện Pleiku là đơn vị hạch toán phụ thuộc và ngành nghề chính là xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến 500kV.

Hoạt động gần nhất